ANBI gegevens

Stichting Rotterdams Volkstheater heeft de A (ANBI) status. Hierbij onze gegevens:

  • Activiteitenverslag Rotterdams Volkstheater 2019
  • Jaarplan Rotterdams Volkstheater 2021
  • Begroting en Dekkingsplan Rotterdams Volkstheater 2021

ANBI gegevens